Par

Atcelšanas politiku

Standarta rezervāciju atcelšana

Viesi var atcelt, saīsināt savu uzturēšanās laiku vai mainīt datumus bezmaksas un saņemt pilnu savu līdzekļu atmaksu, ja viņi mainīs vai atcels savu rezervāciju 14 dienas pirms ierašanās. Ja rezervācija tiks atcelta mazāk nekā 14 dienas pirms ierašanās, no visiem tiks iekasēta pilna rezervācijas maksa.

Vaučeri

Ja viesiem ir nepieciešams atcelt vai mainīt savu rezervāciju mazāk nekā 14 dienas pirms ierašanās vai uzturēšanās laikā, mēs nodrošinam vaučeri 50% apmērā no pilnas rezervācijas summas. Vaučeris būs derīgs 3 (trīs) mēnēšus no atcelšanas dienas, to var izmantot tikai vaučerī norādītais viesis, un nevar būt nodots trešajām personām.

Ilgtermiņa rezervāciju atcelšana

Rezervējot 28 vai vairāk naktis, tiek piemēroti ilgtermiņa rezervāciju noteikumi. Ja viesi maina datumus vai atceļ ilgtermiņa rezervācijas:

  • Viesi saņem pilnu atmaksu, ja līdz ierašanās brīdim ir atlikušas vismaz 60 dienas
  • Maksājums par pirmajām 30 dienām nav atmaksājams, ja līdz ierašanās brīdim ir atlikušas mazāk nekā 60 dienas vai rezervācijas atcelšana notiek uzturēšanās laikā.

Priekšapmaksa

Pilna priekšapmaksa ir jāveic 24 stundu laikā pēc rezervācijas veikšanas ar bankas pārskatījumu. Rezervācijas atcelšanas gadījumā priekšapmaksa viesim tiks pilnībā atmaksāta 5 darba dienu laikā uz to pašu bankas kontu, no kura tā bija saņemta. Ilgtermiņa rezervācijām ir nepieciešama priekšapmaksa par pirmajām 30 uzturēšanas dienām.